Allmänt

I denna integritetspolicy anges hur 2B in Profit AB samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicy gäller för de personuppgifter som du delar med oss när du registrerar ett användarkonto på vår hemsida samt när du kontaktar oss på något annat sätt, t.ex. med en fråga.

Policyn beskriver också de rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter

2B in Profit AB, org.nr. 559378-0736, Hällby 1, 632 39 Eskilstuna

(”2B in Profit AB” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

Vilken slags uppgifter vi samlar in och behandlar om dig beror på i vilken egenskap du har kontakt med oss.

När du registrerar ett användarkonto på vår hemsida lämnar du normalt information om namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Beställer du bolagstjänster av oss lämnar du normalt även personnummer.

Om du har en fråga till oss eller kontaktar oss i något annat ärende samlar vi in och behandlar de personuppgifter som lämnas av dig.

Normalt samlas också uppgifter om IP-adress och din användning av 2B in Profit AB hemsida in.

Om du besöker vår hemsida använder vi cookies. Mer information finns i vår policy avseende detta.

Ändamål med och grund för behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på i vilken egenskap du är i kontakt med oss.

Om du är kontakt med oss i egenskap av användare behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera ditt användarkonto, rikta relevanta erbjudanden till dig och den lagliga grunden för vår behandling är att kunna fullgöra vårt avtal med dig och/eller en intresseavvägning.

Vid övrig kontakt med 2B in Profit AB, t.ex. vid en fråga eller annan kontakt via e-post, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig och besvara din fråga i syfte att fullgöra vårt avtal med dig och/eller med stöd av en intresseavvägning.

Hur länge sparar vid dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett aktivt användarkonto, eller så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål som anges i denna policy. Normalt anses ett användarkonto inte längre vara aktivt om det inte använts under en period om 24 månader. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att uppfylla krav enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en rättslig process.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid registreringsärenden delar vi dina personuppgifter med relevant myndighet, såsom Bolagsverket och Skatteverket. Beställning av vissa mertjänster, såsom bankkonto, kan innebära att vi delar personuppgifter med annan part. Då informerar vi om det från fall till fall.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter i datasystem inom EU men även i USA.

Direktmarknadsföring

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@2binprofit.se. Så snart vi mottagit invändning från dig upphör vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Uppgifterna lämnas i form av ett utdrag ur vårt register.

Om uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi rättar eller kompletterar dem.

Du har under vissa förutsättningar en rätt ”att bli bortglömd”, dvs. att få de personuppgifter vi har om dig raderade. Vi har dock rätt att neka radering i vissa situationer.

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för vissa angivna ändamål.

Du har rätt att invända mot en behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning.

Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har en rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Om du har invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn och den senaste versionen av policyn finns tillgänglig på vår hemsida.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om innehållet i denna policy eller om du vill komma i kontakt med oss angående vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på

2B in Profit AB,

org.nr. 559378-0736, Hällby 1, 632 39 Eskilstuna, info@2binprofit.se, 073 800 64 25